Yasal

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

BAŞBAKANLIK MEVZUATLAR KYT KANUNU İÇİN TIKLAYIN...

7. Maddenin 1. fıkrası ve 2. fıkrasına bakınız ve Uymayanlara Madde 26/d ve e bendine bakınız...

BAŞBAKANLIK MEVZUATLAR KYT YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Madde 36 / d bendine bakınız....

Psikoteknik Merkezi açma ve işletme şartları 15.05.2015 Pdf İndir....

11 Haziran 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27255

YÖNETMELİK

Ulaştırma Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Başlangıç ve Temel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak; taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, terminal işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği ve benzeri taşımacılık faaliyetleri için mali yeterlilik, mesleki yeterlilik, mesleki saygınlık ilkelerine uygun olarak pazara giriş şartları ile bu faaliyetlerde bulunanların, gönderenlerin, yolcuların, çalışanların haklarını, sorumluluklarını, yükümlülüklerini tespit etmek; taşımacılık faaliyetlerinde istihdam edilenler ile taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerlerinin niteliklerini belirlemek; karayolu taşımalarının diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, terminal işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği ve benzeri taşımacılık faaliyetlerini yapanlar ile taşıma işlerinde çalışanları, taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerlerini kapsar.

Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar
MADDE 36 -(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin;

a) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları,
b) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,
c) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,
ç) 63 yaşından gün almamış olmaları,

d) (Değişiklik RG. 31/12/2010-27802) Şöförlük Mesleği Bakımından Bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,

e) Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,
f) Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları,

şarttır.

Sürücü Ehliyetinin yasal nedenlerle geri alınması hali:

Ülkemizde bu amaç doğrultusunda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun

Madde 48 - 5 yıl içerisinde 3 kez Alkollü araç kullanmaktan ceza alınması,

Madde 51 - 1 yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yüzünden ceza alınması,

Madde 118 - 100 Ceza puanı dolması,

Sonuçların da Psikoteknik değerlendirme kanunen şarttır.

ALG Psikoteknik

ALG Psikoteknik Cihazı
Türkiye'de en yaygın
kullanılan test cihazıdır.
Özel merkezlerde 94 adet
Bayilerimizde 46 adet
TSK da 68 adet
A.B.B. EGO 4 adet
tir.

%100 MİLLİ üretim,
%100 Türk sürücü
norm'u ile geliştirilmiş
tek cihazdır ve
Yeni yönetmeliğe
%100 uygun
Test cihazı dır.

facebook resim

Dikkat!!

Psikoteknik degerlendirme
test süresi kanunen en az
1 saattir. 1 saatin altında
yapılan testler dogruyu
yansıtmamakta olup
geçersiz testlerdir.

sagmune_dikktresm

Bu web sayfasının bütün hakları saklıdır.
İzinsiz kopyalanamaz. 2007 ©